Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ilse Schuurmans Fotografie

 

Artikel 1- Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ilse Schuurmans Fotografie: de eenmanszaak die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
09097169 en gevestigd is aan de Soesterweg 187 te Amersfoort.
1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Ilse Schuurmans Fotografie voor het leveren
van fotografiediensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ilse Schuurmans Fotografie en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te accepteren bij het aangaan van een overeenkomst met Ilse Schuurmans Fotografie.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle offertes van Ilse Schuurmans Fotografie zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 Ilse Schuurmans Fotografie is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in haar offertes.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
4.2 De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Indien de klant in verzuim is, is Ilse Schuurmans Fotografie gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten

Artikel 5 – Levering en uitvoering

5.1 Ilse Schuurmans Fotografie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst door Ilse Schuurmans Fotografie mogelijk te maken.
5.3 Ilse Schuurmans Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ilse Schuurmans Fotografie is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.4 De klant draagt er zorg voor dat de locatie waar de fotografiediensten worden uitgevoerd voldoet aan de benodigde vereisten voor een goede uitvoering van de diensten.
5.5 Ilse Schuurmans Fotografie is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
5.6 De klant dient eventuele klachten over de geleverde diensten binnen 7 dagen
na levering schriftelijk te melden aan Ilse Schuurmans Fotografie. Bij gebreke hiervan wordt de klant geacht de diensten te hebben aanvaard.

Artikel 6 – Auteursrecht en eigendom

6.1 Het auteursrecht op alle foto’s en ander beeldmateriaal die door Ilse Schuurmans Fotografie zijn gemaakt, blijft te allen tijde bij Ilse Schuurmans Fotografie.
6.2 De klant verkrijgt bij levering van de foto’s een gebruiksrecht voor de overeengekomen doeleinden, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Het is de klant niet toegestaan om de foto’s te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het gebruiksrecht is verleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.4 Het is de klant niet toegestaan om de foto’s te bewerken of te veranderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilse Schuurmans Fotografie.
6.5 Ilse Schuurmans Fotografie behoudt zich het recht voor om het beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Ilse Schuurmans Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ilse Schuurmans Fotografie is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.2 De aansprakelijkheid van Ilse Schuurmans Fotografie is beperkt tot het bedrag van de factuur voor de geleverde diensten.
7.3 Ilse Schuurmans Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 – Geschillenbeslechting

8.1 Op alle overeenkomsten tussen Ilse Schuurmans Fotografie en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen Ilse Schuurmans Fotografie en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Ilse Schuurmans Fotografie
Soesterweg 187
3812AG Amersfoort
KvK-nummer: 09097169